Home » Leden info » Tarieven en vrijwilligersbeleid
Soort lidmaatschap Tarieven 2020 (per jaar tenzij anders vermeld) Opmerking
Pony lidmaatschap EUR 300,- incl. 1x dressuur- en 1x springles per week
Paard lidmaatschap EUR 340,- incl. 1x dressuur- en 1x springles per week
Men lidmaatschap EUR 300,- incl. 1x dressuur- of vaardigheidsles per week
Western lidmaatschap EUR 340,- les afhankelijk van aantal leden
Recreant lidmaatschap EUR 300,- incl. 1x per week les
Bijrijder lidmaatschap paard/western EUR 170,- incl. les indien overgenomen van basislid bijrijder
Bijrijder lidmaatschap pony/mennen/recreant EUR 150,- incl. les indien overgenomen van basislid bijrijder
Gezinskorting EUR 50,- korting miv 3e lidmaatschap per gezin
Niet rijdend lidmaatschap EUR 60,- Geen recht op gebruik faciliteiten, met stemrecht
Donateur EUR 50,- Geen recht op gebruik faciliteiten, zonder stemrecht
Instructeurslidmaatschap EUR 50,- Alleen gediplomeerde instructeurs mogen les geven aan leden en dienen lid te zijn van het Veluws Ros. Zonder stemrecht.
Startpas lidmaatschap EUR 30,- Geen recht op gebruik faciliteiten, met stemrecht.
Winter lidmaatschap EUR 150,- Van 1-11 tot 1-4
Bijrijder winterlidmaatschap EUR 90,- Van 1-11 tot 1-4
10-lessenkaart EUR 100,- Recht op 10 lessen
Losse les EUR 15,- per les
KNHS lidmaatschap (verplicht voor alle leden) EUR 25,75 Tarief wijzigt jaarlijks
Borg:
Borg lid/bijrijder EUR 80,-
Borg winterlid/bijrijder EUR 40,-
Borg startpaslid EUR 20,-
Borg sleutel EUR 18,-
Borg sleutel winterlid EUR 50,-

Opmerkingen en regels:

Algemeen:

 • Iedere vorm van lidmaatschap is persoonsgebonden
 • Prijzen zijn per persoon
 • Leden hebben zeggenschap in de vereniging en worden automatisch lid van de KNHS
 • Donateurs, instructie en winterleden zijn geen lid en worden geen lid van de KNHS via onze vereniging en hebben daarom geen stemrecht in onze vereniging
 • Volbetalende lidmaatschappen zijn: pony-, paard-, men-, western- en recreantlidmaatschappen
 • Per volbetalend lidmaatschap zijn maximaal twee bijrijderslidmaatschappen toegestaan. Als er meer ruiters willen bijrijden moet een extra volbetalend lidmaatschap worden afgesloten
 • Een bijrijderslid mag maximaal 1 paard/span van 1 vol betalend lid rijden, bijrijdersleden die meerdere paarden van 1 of meerdere leden rijden dienen een volbetalend lidmaatschap af te sluiten
 • Gezinskorting is alleen geldig bij volbetalende lidmaatschappen. De eerste twee gezinsleden betalen het normale tarief, het derde en volgende gezinsleden ontvangen een jaarlijkse korting op het lidmaatschap
 • Een recreantenlid mag geen startpashouder zijn
 • Er is geen speciaal lidmaatschap voor los bakgebruik meer, hiervoor dient een gewoon basislidmaatschap worden afgesloten.
 • Het boekjaar van de vereniging loopt van januari t/m december

Lessen:

 • Lessen duren max. 45 minuten
 • Er worden maximaal 40 dressuur-, spring- en menlessen per kalenderjaar aangeboden
 • Westernlessen zijn afhankelijk van het aantal leden, minimaal 6 lessen per kalenderjaar
 • Bij het mennen is er om de week dressuur- en menles
 • Een winterlid kan lessen bijkopen door middel van een 10-lessenkaart
 • Een 10-lessenkaart is geldig voor 1 discipline en is maximaal 1 jaar geldig
 • Een 10-lessenkaart mag ook gebruikt worden door een bijrijder, mits deze is opgegeven bij aanmelding

 

Opzeggen:

 • Tijdens het verenigingsjaar kan dit alleen in speciale gevallen (bv. langdurige ziekte ruiter of paard) en hiervoor moet altijd toestemming worden gevraagd bij het bestuur.
  In dit soort speciale gevallen, dient opzegging schriftelijk te geschieden voor 1 juli van dat jaar, alleen dan en bij goedkeuring bestuur ontvangt de ruiter 35% van het limaatschap van het 2e halfjaar terug
 • Winter- (en bijrijder winter), instructie-, startpas- en niet rijdend lidmaatschap geen teruggave mogelijk tijdens het verenigingsjaar
 • KNHS geen teruggave mogelijk tijdens het verenigingsjaar
 • Opzegging van een lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uiterlijk voor 15 november van het lopende kalenderjaar.

 

Borg en vrijwilligersdiensten:

De borg die hierboven vermeld staat wordt in rekening gebracht in verband met het door leden uit te voeren vrijwilligerswerk voor de vereniging.
Voor een gezonde club is het van groot belang dat leden enkele keren per jaar helpen in voorkomende werkzaamheden, zowel bij onderhoud van de verniging als het organiseren van activiteiten. Bij leden onder de 12 jaar zullen de ouders de vrijwilligersdiensten moeten overnemen.

 • Vrijwilligersdiensten kunnen niet worden doorgeschoven naar een nieuw kalenderjaar
 • Elk lid moet minimaal 5x per jaar helpen en een vrijwilligersdienst bestaat uit 4 uur. Totaal dus 20 uur per jaar, mocht een dienst korter of langer uitvallen, dan kan het aantal vrijwilligersdiensten daar mee worden aangepast.
 • De borg wordt jaarlijks vooraf per lid vanaf 18 jaar in rekening gebracht.
  Alleen als leden jonger zijn dan 18 jaar (ouder hoeft geen lid te zijn) wordt de borg 1x per gezin, aan de ouders, in rekening gebracht.
 • Indien een lid aan zijn hulpverplichting heeft voldaan, wordt het borgbedrag in het jaar daarop in mindering gebracht op de factuur. Als een lid minder of niet heeft geholpen, dan wordt er naar rato of geen borg teruggestort.
 • Niet rijdende leden, ereleden, donateurs en instructeurs zijn vrijgesteld van hulp en borg.